Vedtægter

§ 1
Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er FYNS VETERANBILKLUB (FVK). Hjemsted er formandens adresse. Klubben holdt stiftende generalforsamling den 19/5 2005.

§ 2
Formål
Klubbens formål er at medvirke til at bevare historiske køretøjer samt arrangere løb og andre arrangementer til gavn for medlemmerne, samt udgivelse af klubblad hvert kvartal.

§ 3
Medlemmer
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der har interesser samstemmende med formålsparagraffen.
Stk. 2. Optagelse af nye medlemmer kan i særlige tilfælde nægtes af bestyrelsen. Nægter bestyrelsen at optage en ansøger, er vedkommende berettiget til at forelægge sin ansøgning om optagelse på den førstkommende ordinære generalforsamling, som ved almindelig stemmeflerhed afgør, om ansøgeren kan optages.
Stk. 3. Et medlem, der står i restance eller har anden gæld til klubben, har ikke stemmeret ved generalforsamlinger eller ret til at modtage serviceydelser fra klubben.

§ 4
Eksklusion
Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der skønnes at modarbejde eller på anden måde skade klubbens formål eller omdømme.
Bestyrelsen meddeler den førstkommende generalforsamling om eksklusionen.

§ 5
Medlemstyper og kontingent
Stk. 1. Klubben har kun ordinære medlemmer.
Stk. 2. Klubkontingentet vedtages for det efterfølgende klub år på den ordinære general­forsamling.
Stk. 3. Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke indgået den 1. februar, kan vedkommende medlem anses som udmeldt.

§ 6
Regnskab, revision, økonomisk ansvar
Stk. 1. Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det afsluttede regnskab fra det forløbne år skal foreligge med revisorpåtegning på generalforsamlingen.
Stk. 2. På den ordinære generalfor­samling vælges 2 revisorer.
Stk. 3. Klubben hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de klubben påhvilende gældsforpligtelser. De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen klubben påhvilende gældsforpligtelse. Klubben må ikke optage lån.
Stk. 4. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden og kassereren i forening.
Stk. 5. Kassereren fører klubbens medlemskartotek og regnskab og foretager opkrævninger og udbetalinger i henhold til disse og har i medfør af dette bankprokura.

§ 7
Bestyrelse
Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden er på valg hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen med 3 i henholdsvis lige og ulige år. Endvidere vælges hvert år 1 suppleant for ét år.
Stk. 2. Udtræder i årets løb noget medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten indtil førstkommende ordinære general­forsamling. Næstformanden supplerer formanden ved dennes forfald.
Stk. 3. Den valgte bestyrelse konstituerer ved førstkommende bestyrelsesmøde – der senest afholdes 30 dage efter generalforsamlingen sig selv med hensyn til næstformand, kasserer og sekretær. Formands, næstformands- og kassererposten må ikke varetages af samme person. Den valgte bestyrelse kan nedsætte særlige udvalg, såfremt den måtte finde dette nødvendigt.
Stk. 4. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang hvert kvartal. Bestyrelsen indkaldes i øvrigt til møde, så ofte for­manden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 4 bestyrelsesmedlemmer (heriblandt formand eller næstformand) er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretæren fører protokol over det passerede.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse og skal i enhver henseende handle, som god forretningsskik tilsiger.

§ 8
Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbens klubblad.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beret­ning om aktivite­ten i det forløbne år
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
6) Fastsættelse af klubkontingentet
7) Valg af bestyrelse og suppleant i henhold til § 7 stk. 1
8) Valg af revisorer i henhold til § 6 stk. 2
9) Eventuelt
Stk. 3. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte, undtagen ved klubbens opløsning. Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer, eksklusion og klubbens opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 4. Ved afstemninger har hvert medlem én stemme. Et medlem kan afgive stemme for et andet med­lem ved dettes skriftlige fuldmagt, som skal være godkendt af dirigenten. Intet medlem kan benytte mere en én fuldmagt. Ved valg til bestyrelsen i henhold til § 7 foretages afstemninger til valg af henholdsvis formand, bestyrelsesmedlemmer og til suppleant. Alle afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét med­lem forlanger dette. På stemmesedlen skrives i så fald højst det antal navne, som skal vælges ved pågældende afstemning. Såfremt et til valg foreslået medlem ikke er til stede på generalforsam­lingen, kan han/hun kun vælges, hvis dirigenten er i be­siddelse af vedkommendes skriftlige tilsagn.
Stk. 5. Ændringer i klubbens vedtægter kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
Stk. 6. Forslag til klubbens opløsning såvel som til ændring af nærværende afsnit om dette, kræver en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, hvilke 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af klubbens medlems­tal. Er der afgivet 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men de 2/3 ikke udgør 1/3 af klub­bens medlemstal, skal besty­relsen inden 10 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Her kan forslaget om klubbens opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5) på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 30 dage før generalforsamlingen. Stk. 8. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Der skal foretages separat indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er angivet i dagsordenen. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest sammen med den fremsatte begæring.

§ 10
Klubbens opløsning
Såfremt en generalforsamling beslutter, at klubben skal opløses, skal klubbens aktiver fordeles efter den afsluttende generalforsamlings afgørelse.